Inger Olesdatter Rømer 1a 2a 2b 2c 2d

Birth NameInger Olesdatter Rømer
Birth NameIngerd Ottesdatter 2a
Genderfemale

Source References

 1. Dansk Adels Forening: Danmarks Adels Aarbog
   • Date: 1932
   • Page: 171-181 (Urup)
 2. Diplomatarium Norvegicum bd. I-XXII. Kra.-Oslo, 1847-1995
   • Date: 1547-07-05
   • Page: b.I s.811-812 / No 1108
   • Citation:

    Sammendrag:
    Ingerd Ottesdatter (Römer), Hr. Nils Henrikssöns Enke, giver med Jens Til-
    lufssöns (Bjelkes) og sin Datter Lucies Samtykke Gaarden Borg i Skogn
    til Mester Henrik Nilssön, Kannik i Throndhjem, og dennes ægte Börn.
    Kilde:
    Efter Orig. p. Perg. i norske Vidensk. Selsk. Saml. i Throndhjem. 3 Segl vedhænge.

    Nummer: 1108.

    Dato: 5 Juli 1547. Sted: Österaat.

   • Date: 1535-07-06
   • Page: b.11 s.712-713 / No 623
   • Citation:

    Sammendrag:
    Fru Ingerd Ottesdatter udtaler for Erkebiskop Olaf, der af sine Tjenere vil
    være underrettet om Hr. Nils Lykkes Paagribelse, Önsket om, at han,
    hvis hans Liv ei kan skaanes, dog for sine Börns og Slægtninges Skyld
    ikke maa lide nogen forsmædelig Död, eller at han maa blive holdt i
    Fængsel, indtil en ny Konge bliver valgt; efter Begjæring af Erkebis-
    pens Tjenere har hun været paa Fosen for at modtage Börnene og det
    igjenværende Gods, hvilket hun og Oluf Thorrissön lode lægge i Kister
    med Undtagelse af en Del Rosiner, Figen og Sukker, som Hr. Nils med
    Erkebispens Folks Samtykke skjænkede Ingeborg (Nilsdatter) og Börnene;
    hun roser Folkenes Opförsel og beretter, hvorledes hun paa Hr. Nils´s
    ydmyge Bön tilgav ham, hvad han havde gjort mod hende.
    Kilde:
    Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv (Münch. Saml. No. 3310). Brevform;
    Helark, udvendig forseglet med Ringsignet (Vaaben).
    Nummer: 623.

    Dato: 6 Juli 1535. Sted: Österaat.

   • Date: 1525-11-05
   • Page: b.08 s.536-538 / No 538
   • Citation:

    Sammendrag:
    Hr. Vincents Lunge beretter sin Svigermoder Fru Ingerd Ottesdatter (Römer)
    om Störrelsen af den til Kong Frederik nedsendte Skat af det Norden-
    fjeldske Norge, om Klaus Kniphofs paatænkte men mislykkede Tog til
    Norge og om Hr. Otte Holgerssön (Rosenkrantz´s) og hans Hustrues Död,
    anstiller Betragtninger over, hvem der nu retteligen bör arve Fru Ingerd
    (Erlandsdatter), omtaler, at Fogden Alf Olssön er römt til Sverige, hvorom
    han har tilskrevet Kong Gustav, nævner sin Hustrues forestaaende Ned-
    komst, Erik Ugerup og hans Hustru Anne (Nilsdatter) og hendes Söstre,
    Biskop Anders Mus etc.
    Kilde:
    Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv (Münch. Saml. No. 1479). Brevform;
    udvend. forsegl. Egenhændigt. (Trykt i Ekdahls Chr. II.s Arkiv (3), S. 1012-16.)
    Nummer: 538.

    Dato: 5 Novbr. 1525. Sted: Bergenhus.

   • Date: 1531-12-01
   • Page: b.08 s.683
   • Citation:

    Sammendrag:
    Hr. Vincents Lunge underretter sin (Sviger)moder Fru Ingerd Ottesdatter om
    de Ulykker, der under Jylland og Norge have rammet en Del af Kong
    Christiern II.s Skibe, som han antager bestemte til Danmark og Sverige,
    og beder hende formaa sin Datter Eline (Hr. Nils Lykkes Frue) til at
    afholde sine Fogder i Söndmöre og Romsdalen fra at beskatte hans Folk
    sammesteds.
    Kilde:
    Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv (Münch. Saml. No. 3104). Halvark med
    udv. paatrykt Segl (ikke Vincents Lunges - 2 Bjelker i Skjoldet og Bogstaverne:
    H. K.) Egenhændigt. (Trykt i Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. II. S. 92-93).
    Nummer: 657.

    Dato: 1 Decbr. 1531. Sted: Lungegaard.