Anne Cathrine Fredriksdatter Budde 1 2a 3a

Birth NameAnne Cathrine Fredriksdatter Budde
Genderfemale
Age at Death46 years, 6 months, 29 days

Events

EventDatePlaceDescriptionSources
Birth1619-01-08Tøllist, Saaremaa, Estonia 1 2a 3a
Death1665-08-06København, Denmark 1 2a 3a

Source References

 1. Bricka, Carl Frederik: Dansk Biografisk Lexikon
 2. Danmarks Kirker
   • Page: Roskilde Domkirke, Roskilde, Peder Wibes Krypt
   • Citation:

    Peder Wibes Krypt

    1665. Fru Anna Catharina Budde, Jochim Friederich Winds til Gerderup, født paa Øsel paa sin fædrene Gaard Tølløst 8. Jan. 1619, Datter af Friederich Budde til Tøløst, kgl. Majestæts »Lantraad« sammesteds, og Fru Karen Urup til Bose Closter; død i Kiøbenhafn 6. Aug. 1665. Rektangulær Kiste med buet Laag, 186x65 cm, 60 cm høj, svarende til foregaaende. Nederst paa Kistepladen, der har Versalindskrift, er fastsømmet et lille Kranie, over Pladen to
    Alliancevaaben.

 3. Dansk Adels Forening: Danmarks Adels Aarbog
   • Date: 2008
   • Page: 2006-2008, 643 (Vind)
 4. Lorentz Diderich Klüwer: Norske mindesmærker, aftegnede paa en reise igjennem en deel af det nordenfjeldske.
   • Date: 1823
   • Page: 26-27 (Amtmand J. F. Winds Gravsted)
   • Citation:

    Gravsteder over Jorden i og ved Kirken.
    No 4: Amtmand J. F. Winds Gravsted

    Paa de 7 store og 3 smaa Rifter, som her findes, ere Pladerne borte pa Alle, undtagen paa Amtmandens, der staar i den sydøstlige Braae paa Gulvet, og hvis Indskrift er følgende:

    Her hviler Dend høyædle Velborne nu salige Herre Kongl: Mayst: fordum høybetroede Cancellie-Raad oc Stiftamptmand over Trundhjems Amt Joachim Friderich Wind, til Gjerdrup, fød i København Anno MDCXXXIV dend XI Martii af høyædle Forældre - Hans Fader vaar ærlig oc welbyrdig Mand sal: Jørgen Wind til Gunderstrup Kongl: Mayst: Admiral oc Rigs-Raad, hans Moder ærlig oc welbyrdig Frue Fr: Ingeborrig Ulfstand til Harested, som hannem efter hans christelige Indpodelse i Daapen i sin Frelsere Jesu i alle adelige Dyder oc Studeringer har ladet opdrage. Ao: M.D.CLIV i hans Alders XX Aar er hand udenriget forreyst oc der hand adskillige fremmede Steder vden Landet hafte beseet oc deres Politic observeret, er han efter hans Hjemkomst af Kongl: Mayst: høyloflig Ihukommelse Friderico III til Hofjunker antagen oc tillige Trenchermesters Charge i VII Aar betjent, oc som Krigen imod Sverrig imidlertid paakom, hafver hand i samme Krig, som en Volontair, hans Kongl: Mayst: oc Fædernelandet sin Troskab og Flittighet nock bevist.

    Ao. M.D.CLXII den XVI December holdte hand efter Guds Forsjun oc Venners Raad sit Brøllup med Velbr: Frue Anna Catarina Budde, efter hvis dødelige og besørgede Frafald hand atter er intrædt i Ecteskab oc Ao. MDCLXVIII den 17 Martii holdte sit Brøllip med Welbaarne Jomfru Else Urop - Deres Egteskab hafver Gud velsignet med II adelige Børn, een Søn Welbr. Jørgen Wind oc een Datter Welbr: Anna Catharina Wind, men efter at wbr: hans salige Frue Ao. MDCLXIX er ved en salig Død hedenkaldet, hafver han igjen efter Guds Forsjun oc Venners Raad sig befried med Welbr. Jomfru Maria Bjelke, Høyædle Herr Cancellers Ove Bjelkis til Øfteraad hans kjere Datter, oc stod deris Brøllup Ao. MDCLXXI den X Juli - Deres Ectestand hafver Gud velsignet med V Sønner. welbr. Ofve Bjelke Wind, Friderich Christian Wind, Holger Wind, sal: Jakob Wind, Hendrich Wind oc II Døttre welbr. Jomfruer Rise Margrete Wind og Else Marie Wind, oc efter at dend høyædle nu salige Herre hafte lefvet med welbr. sin høyædle oc nu efterladte høybedrøfvede Frue et kjerligt Egteskab i XVI Aar, oc ligesaa mange Aar været Kongl: Mayst: Cancelie-Raad, Betjent Stiftamptsmand Charge ofver Trundhjems Ampt i XIV Aar oc lefvet i denne møysommelige Verden LIII Aar oc III Maaneder, er hand paa Trundhjems Kongs-Gaard ved en salig Død hedenkaldet Anno MDCLXXXVIII den III Juni. Gud gifve hannem med alle Guds Børn en glædelig Opstandelse.